مردم مصر با شنیدن خبر استعفای حسنی مبارک دست به شادی پایکوبی زدند.