به گزارش افکارنیوز به نقل ازواحد مرکزی خبر، کارکنان شعبه شرکت هواپیمایی ایرفرانس در داکار، پایتخت سنگال، در اعتراض به پایین بودن حقوق خود اکنون بیش از یک هفته است که اعتصاب کرده اند.

به گزارش شبکه خبری فرانس بیست و چهار، کارکنان شعبه شرکت هواپیمایی ایرفرانس در داکار، اکنون بیش ازیک هفته است که اعتصاب کرده اند.

کارکنان این شرکت خواستار افزایش حقوق خود هستند.

ایرفرانس درداکار صد و چهل و چهارکارمند دارد.