افکار

- روز گذشته " حسین عرنوس " به عنوان وزیر مشاغل عمومی، " حسن حجازی " وزیر کار، " احمد القادری " وزیر کشاورزی، " سلیمان عباس " وزیر نفت، " اسماعیل اسماعیل " وزیر دارایی، " کنده الشماط " وزیر امور اجتماعی در برابر " بشار اسد " سوگند یاد کردند.

در این نشست که با حضور " وائل الحلقی " نخست وزیر سوریه برگزار شد، اسد تاکید کرد: شرایط کنونی سوریه، امید مردم را برای آنچه از دولت انتظار دارند، بیشتر کرده است که این مسئله، مسئولیتهای اضافی را بر عهده ما قرار می دهد.

رئیس جمهور سوریه افزود: دولت نیز باید تلاش خود را برای تحقق خواسته های مردم و کاهش درد و رنج آنها به کار گیرد.

وی افزود: طرفهایی که سوریه را هدف قرار داده اند به صورت برنامه ریزی شده، نابودی تاسیسات زیربنایی کشور را دنبال می کنند و با این اقدام خود در واقع مردم را تحت فشار قرار می دهند. این مسائل تلاشهای بیشتری را از سوی دولت برای رویارویی با این اقدامات می طلبد.

در این نشست، نخست وزیر سوریه با قدردانی از بشار اسد، بر عزم دولت در تامین نیازهای مردم و برآورده کردن خواسته های شهروندان تاکید کرد.