یک هفته‌نامه آلمانی در گزارشی با پرداختن به زوایای زندگی پاپ، تصاویری از کودکی تا استعفای وی منتشر کرده است

افکار

- در پی اعلام خبر کنارهگیری پاپ بندیکت شانزدهم از سمت رهبری کاتولیکهای جهان، هفتهنامه آلمانی اشپیگل مجموعهای از عکسهای این رهبر روحانی آلمانی را منتشر کرد:

کد خبر: 193266