افکار

- شمار زیادی از زنان و مردان با گرایش های مختلف در این تظاهرات که به درخواست مخالفان برگزار شد شرکت کردند. این تظاهرات از منطقه سنابس تا منطقه جدحفص و با شعار «بحرین جای دیکتاتوری نیست» برگزار شد.

شرکت کنندگان در تظاهرات با سردادن شعارهایی بر ادامه تحرکات مردمی تاکید کردند و خواستار حرکت به سوی برقراری دموکراسی و تغییر شدند.
تظاهرکنندگان که تعداد زیادی پرچم بحرین به دست داشتند با سردادن شعارهایی خواستار کناره گیری دولت و واگذاری اداره امور کشور به مردم شدند