افکار

- " ساکارا لاکسمی " وقتی به این عقد ظالمانه پی برد با مخالفتهای شدید خود نارضایتی اش را به خانواده اعلام کرد که با بی توجه ای آنها مواجه شد.

او با فرارش از خانه خود سوژه داغ رسانه ها شد، این اقدام او باعثشد که دولت نیز از او حمایت کند و عقد او را در ۱۸ سالگی باطل اعلام کند.

پس از این ماجرا پسری ۲۳ ساله به نام " ماهاندرا " به خواستگاری او که هم اکنون ۱۹ سال دارد آمد و چند روز پیش زندگی مشترک خود را آغاز کردند.