افکار

- وی تاکید کرد: این مسئله نه تنها برای مقامات اسرائیلی، بلکه برای آمریکایی ها و مقامات عرب[مرتجع] بسیار حائز اهمیت است.

مریدور اظهار داشت: به گمان من، ماجرای کنونی، در ایجاد نظم جهان و خاورمیانه در قرن بیست ویکم نقش خواهد داشت. اگر آمریکا در قرن بیستم کشوری ابرقدرت به شمار می آمد و در قرن بیست ویکم حتی قادر به جلوگیری از برنامه هسته ای ایران نیست، پیامی که از آن مخابره می شود، می تواند مشکل آفرین باشد.

وی درباره این که آیا آمریکا را مسئول جلوگیری از برنامه هسته ای ایران می داند، اظهار داشت: تحریم ها تاکنون بسیار مهم بوده اند. هر چند ایران برنامه هسته ای اش را متوقف نکرده اما به سرعت روند هسته ای شدن کامل را طی نمی کند.

بنابراین، اکنون زمان مناسبی است تا رئیس جمهوری آمریکا تحریم ها علیه ایران را تشدید کند تا مقامات این کشور ضرورت توقف چنین برنامه ای را درک کنند.

وی گفت: اسرائیل کمک فراوانی به ایجاد فشارهای بین المللی علیه ایران کرده است اما این بدان معنا نیست که فقط اسرائیل در این زمینه نقش داشته است.