افکار

- هشتصد اسیر فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در همبستگی با اسرایی که از ماهها قبل اعتصاب کرده اند ، در زندانهای این رژیم اعتصاب غذا کردند