افکار

- «احمد گون دوغدو» رئیس سندیکای کارکنان در بخش دولتی ترکیه اعلام کرد که ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار امضا در استان های مختلف این کشور به منظور مخالفت با قانون ممنوعیت حجاب در دوایر دولتی جمع آوری شده است.

وی با اشاره به اینکه امضاهای جمع آوری شده به نهاد نخست وزیری ترکیه ارائه خواهد شد، گفت: «ما خواستار انجام اقدامات لازم هستیم و این وظیفه دیگر برعهده نهاد نخست وزیری و مجلس ملی ترکیه است.»

سندیکای کارکنان دولت ترکیه پیشتر فعالیت خود را برای آزادی لباس در بخش دولتی آغاز کرده است و از ۱۴ ژانویه(۲۵ دی ماه) اقدام به جمع آوری امضا در سراسر این کشور کرده بود.

چندی پیش در پی اجباری بودن استفاده دانشآموزان و معلمان از پوشش یکسان در مدارس ترکیه و عدم حل معضل ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس این کشور، انجمن همبستگی با مظلومین ترکیه و برخی دیگر از تشکلهای مردم نهاد این کشور با همراهی اقشار مسلمان و متدین با برپایی تظاهرات در استانبول اعتراض خود را نسبت به ادامه ممنوعیت حجاب ابراز کردند.