افکار

- یکی از شاهدان عینی حاضر در محل گفت: چندین جوان معترض با حضور در برابر ورودی های اصلی ساختمان، از ورود افراد به آن ممانعت به عمل آورده اند.

به گفتۀ شاهدان، معترضان به ساختمان وارد نشده اند و تنها یک خروجی را برای خروج کارکنان پس از پایان ساعت اداری باز گذاشته اند.

مجتمع التحریر، مشرف به میدان التحریر در قلب پایتخت مصر، بزرگترین مرکز اداری این شهر به شمار می آید که اداره گذرنامه، اداره دارایی و چندین اداره مهم دولتی در آن استقرار دارد.