لیبی تبدیل به صحنه جنگ نظامی طرفداران قذافی و حامیان دموکراسی شده است.