افکار نیوز:

بانکهای قبرس پس از دو هفته تعطیلی روز پنج شنبه (۲۸ مارس/ ۸ فروردین) بازگشایی شدند. دولت قبرس در پی بحران مالی در این کشور و نگرانی از هجوم مشتریان برای برداشت از حسابهایشان، بانکها را تعطیل کرد و تنها دستگاههای عابر بانک کار میکردند. دولت قبرس روز پنجشنبه اعلام کرد که محدویتهایی برای برداشت پول، استفاده از کارتهای اعتباری و نقد کردن چکها برقرار کرده است.