به گزارش افکارنیوز، «تری جونز» کشیش تندروی آمریکایی بار دیگر خواستار آتش زدن قرآن شد. وی پیش از هم چندین بار این درخواست را مطرح کرده است.

تری جونز که سازمانی در آمریکا به نام «برخیز آمریکا» راه‌اندازی کرده است گفته در ۱۱ سپتامبر سال جاری با آتش زدن ۲۹۹۸ کتاب قرآن یاد قربانیان این حادثه را زنده نگاه خواهد داشت.

این کشیش تندرو گفته است انتخاب این عدد برای زنده نگاه داشتن ۲۹۹۸ فردی است که در حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ جان‌باختند.

در حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱، دو هواپیمای مسافربری به ساختمان‌های شمالی و جنوبی برج‌های تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند که بر اثر آن و رخدادهای بعدی در مجموع ۲۹۹۸ نفر جان باختند.

دولت آمریکا بلافاصله پس از این حملات انگشت اتهام را به سمت مسلمانان نشانه رفت، با این حال مستندات علمی که عمدتاً دانشمندان علوم مختلف، از جمله دانشمندان فیزیک هسته‌ای رو کردند بسیاری از روایت‌های رسمی آمریکا از حوادثاین روز آمریکا را زیر سوال بردند.

مهندسان و معماران، کارشناسان علوم تخریب، فیزیکدانان و فردی به نام کورت ساننفیلد که فیلمبردار رسمی دولت آمریکا برای ثبت وقایع ۱۱ سپتامبر بودند بر اساس مستنداتی که به دست آوردند نظریه تخریب مهندسیشده و انفجار از درون را برای ریزش برجهای فولادی تجارت جهانی مطرح کرده و دولت آمریکا را به پردهپوشی و پنهان کردن واقعیات ماجرا متهم کردند. عدهای از این کارشناسان حتّی دولت آمریکا را به طراحی این حملات و بهرهبرداری از آن برای حمله به عراق و افغانستان متهم دانستند.