آنچه در لیبی شاهد آن هستیم انقلاب آمیخته به خون معترضان است. صحنه ای نه شبیه به نبرد داخلی که بالواقع جنگ.