گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو حاکی است که مسوولان این نیروگاه واقع در ۲۴۰ کیلومتری شمال توکیو، پایتخت ژاپن، مجبورند برای کاهش فشار داخلی ناشی از خاموش شدن خودکار راکتورها پس از وقوع زلزله، دریچه های محفظه ها را باز کنند که منجر به انتشار مقدار کمی بخار رادیواکتیو می شود.
میزان رادیو اکتیو داخل اتاق کنترل راکتور شماره یک این نیروگاه ۱۰۰۰ برابر حد عادی گزارش شده است.
دولت ژاپن اعلام کرده که ممکن است مناطق تخلیه اطراف را گسترش دهد.