به گزارش افکارنیوز، دفتر آمار ملی انگلیس در گزارشی اعلام کرد میزان بیکاری در سه ماهه نخست سال جاری میلادی ۹/۷ درصد بوده است.
در همین حال، تعداد کارجویانی که ماه گذشته حقوق بیکاری دریافت می کردند با ۷ هزار کاهش به ۱/۵۳ میلیون نفر رسیده است.
دفتر آمار ملی انگلیس همچنین در گزارش خود اعلام کرد که افزایش حقوق در ماه فوریه فقط ۰/۸درصد بوده است که پایین ترین افزایش حقوق از سال ۲۰۰۹ تاکنون محسوب می شود.
تعداد افراد شاغل در سه ماهه آخر تا فوریه دو هزار کاهش داشت و به سی میلیون رسید که این از پاییز ۲۰۱۱ تاکنون کاهش چشمگیری را نشان می دهد.
بر اساس این آمار همچنین بیش از ۹۰۰ هزار نفر بیش از یک سال است که بیکار هستند و این آمار از نوامبر سال گذشته تا فوریه ۸ هزار نفر افزایش داشت.

در همین تعداد افراد بیکار ۱۶ تا ۲۴ ساله با ۲۰ هزار افزایش به ۹۷۹ هزار نفر رسیده است.