به گزارش افکارنیوز، روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر؟ شماره امروز خود با اشاره به این اظهارات نوشت: جان ماندی که سال ۲۰۰۷ و به دنبال ایجاد تنش در روابط ایران و کانادا تهران را ترک کرد و بهدلیل بسته شدن سفارت کانادا در ایران در سال ۲۰۱۲ آخرین سفیر کانادا در ایران محسوب میشود، در یک سخنرانی اظهار کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده است که با دقت درباره سیاست بینالمللی این کشور فکر کنیم و من خواستار این هستم که مردم به آن بیندیشند.