به گزارش افکارنیوز، پلیس در جریان این درگیری در سانتیاگو تعدادی از دانشجویان معترض را بازداشت کرد.
غیر از دانشجویان و دانش آموزان اقشار دیگر نظیر کارگران و مدافعان حقوق دانشجویان نیز به صف تظاهرکنندگان پیوستند.
تظاهركنندگان در نامه اي از دولت خواستند به جاي تغيير مكرر وزيران، اصلاحات و تغييرات زيربنايي در نظام آموزش شيلي انجام دهد. تظاهركنندگان نيز در پاسخ به خشونت پليس به سوي آنها سنگ و ساير اشيا پرتاب كردند. دانشجويان شيليايي خواستار ايجاد زمينه برابر و رايگان براي تحصيل همه اقشار جامعه شده و دولت و وزارت آموزش كشور را به كسب درآمد از دانشجويان ثروتمند و محروم كردن ساير افراد متقاضي از كسب دانش، متهم كردند.