به گزارش افکارنیوز، پدر و مادر این کودک در میان افراد دستگیر شده بودند. این افراد عضو گروهی هستند که معتقدند پایان جهان نزدیک است. آنها بر این باورند که این کودک ضد مسیح بوده است.