به گزارش افکارنیوز، کارکنان ۷ زندان در استان آلبرتای کانادا در اعتراض به تعلیق یکی از همکاران خود از کار، اعتصاب کردند.

«جاناتان دنیس» وزیر دادگستری آلبرتا این اعتصاب را غیرقانونی خوانده است. مقامات از دادگاه استانی خواستند تا با صدور حکمی بازگشت این افراد به کارهای خود را الزامی کند.

اعتراضات از جایی شروع شد که یک کارگر بخش تادیبی مرکز ادمونتون ریمند به دلیل اعتراض به مسائل ایمنی از کار خود تعلیق شد.

در این اعتصاب در حدود ۷۰ نفر شرکت کردند که موجب تعطیلی زندان و فرستادن زندانیان به سلول‌های خود شد.

دنیس گفت که در حال حاضر زندانها با کمک نیروهای پلیس و تیم مدیریتی این اماکن، اداره میشود.