خبرگزاري رويترز گزارش داد كه بيش از يكصد تن از كاركنان شركت دولتي مخابرات عربستان سعودي روز دوشنبه دست به اعتصابي بي سابقه در رياض پايتخت اين كشور زده اند.

به گزارش ایرنا، رویترز در گزارشی از دوبی به نقل از سه تن از کارکنان شرکت ' سعودی تله کام STC ' گفت که معترضان خواستار افزایش دستمزد و شرایط کاری بهتر شده اند.
در عربستان سعودي كه داراي يك نظام سلطنتي مطلقه بدون مجلسي منتخب است، هر گونه ابراز نارضايتي عمومي يا اعتصاب ممنوع است.