سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد در راکتورهای شماره پنج و شش نیروگاه هستهای فوکوشیما در شمال غربی این کشور که بر اثر زلزله روز جمعه خسارت دید، افزایش نه چندان چشمگیر دما مشاهده شده است. یوکیو ادانو سخنگوی دولت ژاپن گفت شاهد افزایش دمای نسبی در راکتورهای پنجم و ششم این نیروگاه هستیم. در جریان زلزله روز جمعه در ژاپن، این دو راکتور متوقف شده و در حال تعمیر و نگهداری بودند.

این دو راکتور حاوی سوخت مصرف شده هستند. بنابه اعلام کارشناسان هسته‌ای، این افزایش دمای نسبی ممکن است ناشی از بروز مشکلی در سیستم خنک کنندگی باشد. ناممکن بودن عملیات خنک کنندگی سوخت پیشتر نیز باعثبروز مشکلات زیادی شده و در نهایت به انفجارهایی در ساختمان‌های پوشش دهنده راکتورهای یک، دو و سه در این نیروگاه شده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو/ نیروگاه هستهای فوکوشیما که بطور عادی برق مناطق توکیو و سندای را تامین میکند، دارای شش راکتور است که ساخت آنها به سالهای هزارو نهصد و هفتاد میلادی بازمی گردد.