تابناک: وی که فردی ترک تبار است از ترکیه به کوبا سفر کرده و میهمان مردمان این کشور شده است.

نام بلند قدترین فرد جهان در کتاب رکورد گینس به ثبت رسیده است.