واحد مرکزی خبر: شبکه تلویزیونی الجزیره لحظاتی پیش در خبر فوری به نقل از خبرنگار خود گزارش داد، وضع نیروگاه هستهای فوکوشیمای ژاپن از کنترل خارج شد.

این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرد.