شنیدههای موثق خبرنگار اعتدال حاکی است که دولت فرانسه در پی اخراج سردبیر خبرگزاری فرانسه از جمهوری اسلامی ایران، کامران نجف زاده - خبرنگار واحد مرکزی خبر - را از این کشور اخراج کرد.

اخراج کامران نجف زاده - خبرنگار واحد مرکزی خبر در فرانسه - در حالی صورت پذیرفته که جمعه گذشته سردبیر خبرگزاری فرانسه در تهران، جی دشموخ، به دستور مقامات کشورمان از جمهوری اسلامی ایران اخراج شده بود و این اقدام دولت فرانسه نوعی تلافیجویی نسبت به این اقدام است.