به گزارشافکارنیوز، نمایندگان پارلمان لیبی قانون جنجالی پاکسازی سیاسی را تصویب کردند.

براساس این قانون که از مجموع ۱۶۰نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۷تن به آن رأی مثبت دادند، کسانی که در نظام سرنگون شده قذافی دارای پست و مقام بوده‌اند، دیگر نمی‌توانند پست‌های دولتی را برعهده بگیرند. کارشناسان این قانون را دارای ابهامات می‌دانند؛ چراکه اولاً‌سطوح پست‌هایی که باید پاکسازی شوند، را مشخص نکرده است و ثانیاً، عوامل رژیم سابق در سطوح پایین‌تر همچنان حضور خواهند داشت.

طبق قانون جديد، علي زيدان نخستوزير و محمد مقريف رئيس پارلمان نيز بايد برکنار شوند، چرا که در زمان قذافي پست داشتهاند.