به گزارشافکارنیوز،منابع مصری از تغییرات کابینه مصر که شامل ۹ وزاتخانه می شود خبر دادند.

این منابع بیان کردند: اسامی وزیران عبارتند از احمد محمد احمد سلیمان وزیر دادگستری، حاتم بجاتو وزیر مشاور در امور پارلمان، شریف حسن رمضان هداره وزیر نفت، احمد عیسی وزیر آثار باستانی، احمد محمود علی الجیزاوی وزیر کشاورزی، فیاض عبدالمنعم حسنین ابراهیم وزیر دارایی، احمد محمد عمرو دراج وزیر برنامه ریزی و همکاری بین المللی، علاء عبدالعزیز السید عبدالفتاح وزیر فرهنگ و یحیی حامد عبد السمیع وزیر سرمایه گذاری.

از سوی دیگر پایگاه الیوم السابع اعلام کرد: وزیران جدید در برابر محمد مرسی رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کردند.