حضور بانوی حامی معمر قذافی دیکتاتور لیبی در راهپیمایی طرابلس. عکس: رویترز