این روزها دختر سرهنگ شدیدا فعال است و سعی دارد طرفداران پدر را منسجم سازد.

عایشه قذافی، دختر معمر قذافی در میان حامیان در «باب العزیزیه». شنبه ۲۸ اسفند.