به گزارشافکارنیوز، عثمان الجرندی وزیر امور خارجه تونس اظهار داشت: روابط دیپلماتیک با سوریه به زودی از سر گرفته خواهد شد. وی به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است.

گفتنی است تونس یکی از کشورهایی است که بسیاری از جوانان آن جذب گروه های افراطی همچون القاعده شده اند و برای اقدامات تروریستی در سوریه عازم این کشور شده اند.