هفته نامه آرژانتینی «پرفیل»، این خبر را منتشر کرده و گزارش داده است که شخص وزیر خارجه آرژانتین «هکتور تیمرمان» این مذاکرات محرمانه را هدایت می کند، این نشریه همچنین نوشته که این مذاکرات محرمانه با وساطت دولت ثالثصورت می گیرد. به نظر می رسد دو موضوع اصلی در خبر سازی اخیر صهیونیست ها حائز اهمیت است.
سرویس بین الملل – رسانه های صهیونیستی خبر داده اند که دولت آرژانتین به خاطر افزایش سطح مبادلات تجاری خود با ایران، به مقامات ایرانی گفته اند که دولت آرژانتین حاضر است مسائل مربوط به پرونده «آمیا» را فراموش کند.


به گزارش «تابناک» روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» گزارش داده است که دو دولت ایران و آرژانتین گفتگو های محرمانه ای را آغاز کرده اند به این امید که بتوانند روابط دو جانبه را گسترش دهند.


بر اساس این گزارش، هفته نامه آرژانتینی «پرفیل»، این خبر را منتشر کرده و گزارش داده است که شخص وزیر خارجه آرژانتین «هکتور تیمرمان» این مذاکرات محرمانه را هدایت می کند، این نشریه همچنین نوشته که این مذاکرات محرمانه با وساطت دولت ثالثصورت می گیرد.


صهیونیست ها بار ها مقامات ایران را متهم کرده اند که در دو انفجار در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ در مراکز یهودیان در آرژانتین موسوم به آمیا، به ترور شهروندان یهودی آرژانتینی پرداخته است، ادعایی که نه تنها توسط ایران رد شده، بلکه دادگاه آرژانتین در مراحل مختلف نقش ایران در این حوادثرا نپذیرفته است، اما در هر مرحله با فشار صهیونیست ها روال پرونده عوض شده است.


به نظر می رسد به فرض صحت این خبر ، دو موضوع اصلی در این میان حائز اهمیت است : اول اینکه به تدریج مقامات آرژانتینی به واقعیت پی برده اند و سعی دارند بیش از این خود را ملعبه صهیونیست ها نسازند . دوم اینکه تحریم هایی که قرار بود علیه ایران کشنده باشد ، کارساز نبوده است و صهیونیست ها می خواهند با نشر چنین خبر هایی فاز جدید مقابله خود با ایران را آغاز کنند.