به گزارش افکارنیوز، به دنبال اعتصاب روز گذشته در بخش حمل و نقل هوایی یونان، پروازها در این کشور با ۴ ساعت تاخیر انجام شد.

این اعتصاب که ۲ اتحادیه کاری بزرگ(GSEE) و(ADEDY) آن را ساماندهی کردند، در فاصله سالهای ۱۲ تا ۴ در پروازها اخلال به وجود آورد.

این در حالی است که قرار بود آموزگاران یونانی نیز در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کنند که با توجه به فصل امتحانات دانشگاه‌ها از برگزاری اعتصاب خودداری کردند.

بحران اقتصادی در یونان که اقتصاد این کشور را در معرض ورشکستی قرار داده است، موج انتقادهای مردمی را در قالب برگزاری تظاهرات و اعتصاب به دنبال داشته است.