براساس یکی از تلکس های دیپلماتیک وزارت امور خارجه آمریکا که ویکیلیکس آن را منتشر کرد، آمریکا از سال دوهزار وپنج در فکر پیدا کردن جانشینی برای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن بوده است. آمریکا حتی ژنرال علی محسن الاحمر را مطرح کرده بود.

این ژنرال یمنی اکنون به معترضان پیوسته است. توماس کراژسکی سفیر آمریکا در صنعا اعلام کرد در صورت مرگ یا بازنشستگی صالح پیش از پایان دوره ریاست جمهوری او در سال دوهزار وسیزده، جانشین او تقریبا به صورت قطعی یک افسر و احتمالا یکی از اعضای قبیله سنحان(قبیله رئیس جمهوری یمن) خواهد بود. این تلکس دیپلماتیک که اخیر در پایگاه ویکیلیکس منتشر شده است می افزاید: پسر صالح، احمد، بدیهی ترین انتخاب است اما تردیدهای زیادی درباره توان او برای برعهده گرفتن چنین سمتی وجود دارد.

علاوه بر این، سفیر آمریکا در آن دوره تاکید می کند ژنرال علی محسن الاحمر عموما به عنوان دومین فرد قدرتمند در کشور محسوب می شود. سفیر وقت آمریکا این ژنرال یمنی را مشت آهنین رئیس جمهوری به عنوان فرمانده منطقه شمال شرق و لشکر اول زرهی توصیف کرده است. این تلکس دیپلماتیک اعلام می کند نامزدی ژنرال احمر به سبب شیوه جنجالی او برای برخورد با تروریست ها و افراطیون با اقبال آمریکا و دیگران در جامعه بین المللی مواجه نخواهد شد.
ارتش عدن - عیان سازمانی افراطی در جنوب یمن است که اقدامات خشونت آمیز انجام می دهد. جدایی ژنرال احمر که بیست ویک مارس اعلام کرد به اعتراضات علیه صالح پیوسته است ضربه سختی به رئیس جمهوری یمن که از سی ودو سال پیش قدرت را در دست دارد وارد کرد.