پاپ بنديكت شانزدهم، رهبر كاتوليكهاي جهان تاكيد كرد كه نگران جان غيرنظاميان ليبيايي است. وي افزود: ديپلماتها بايد از مزاياي ديپلماسي بهره گرفته و از كمترين تمايلات براي سازش استفاده كنند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس،پاپ از جامعه بينالمللي و مقامات سياسي و نظامي براي آغاز فوري گفتوگو جهت تعليق استفاده از تسليحات بين دو طرف در ليبي درخواست كرد.