به گزارشافکارنیوز، وزارت خزانه داری آمریکا ۲۰ فرد و شرکت دیگر را به اتهام مشارکت در برنامه هسته ای ایران و تلاش برای دور زدن اقدامات محدودیت زا در فهرست تحریم های خود قرار داد.


بر اساس بیانیه ای که در این باره منتشر شده ادعا شده است ۱۴ عدد از این افراد و شرکت ها در زمینه عملیات تامین و تکثیر هسته ای فعالیت دارند و عمدتا بر پشتیبانی از شرکت ها و موسساتی متمرکز بوده اند که پیش تر مورد تحریم قرار گرفته اند.


از جمله شرکت هایی که تحریم شده اند عبارتند از شرکت هایی که ادعا شده است از تلاش های سپاه برای انتقال غیرقانونی محموله ها در جهان از جمله به سوریه فعالیت دارند. یک معاون وزیر دفاع ایران مرتبط با دانشگاه مالک اشتر نیز در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفته است.


بر اساس این گزارش سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت نفتیران و چند موسسه دیگر نیز به دلیل نقش خود در بخش انرژی ایران هدف تحریم قرار گرفته است. علاوه بر وی ۵ فرد دیگر نیز که در بخش انرژی ایران مسوولیت هایی دارند مورد تحریم های جدید آمریکا قرار گرفته اند که از جمله آن ها احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است.