صدها نفر ضد مقامات دولتی شهر سن پیترزبورگ روسیه تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، صدها نفر از ساکنان شهر سن پیترزبورگ روسیه در اعتراض به ناتوانی مقامات محلی، برای حفاظت از مردم در برابر حوادثزمستانی یا محافظت از مرکز تاریخی این شهر تظاهرات کردند.

بر اثر حوادثزمستانی امسال در سن پیترزبورگ روسیه ۵ نفر از جمله دو کودک کشته شدند و صدها نقر دیگر نیز زخمی شدند.

مقامات محلی سن پیترزبورگ همچنین به علت موافقت با تخریب ساختمان های قدیمی مورد انتقاد قرار گرفته اند.