افکار نیوز:اين هواپيما که از نوع فوکر ۱۰۰ بوده است، دوشنبه (پانزدهم فروردين) در هنگام فرود آمدن در فرودگاه کينشاسا دچار سانحه شد و پس از برخورد با زمين تکهتکه شد.

بر اساس گزارش‌ها، این هواپیما به طور متناوب بین گوما در استان شمالی کیوو تا کینشاسا پرواز می‌کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام فرودگاه کینشاسا، در جریان این حادثه ۲۶ نفر کشته و شش تن به‌شدت زخمی شده‌اند. در مجموع، ۲۹ مسافر و سه خدمه در این هواپیما حضور داشته‌اند.

حوادثهوایی در جمهوری کنگو به‌کرات رخ می‌دهد و تمامی ۵۰ شرکت هوایی فعال در این کشور در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارند. این شرکت‌ها به همین دلیل نمی‌توانند از حریم هوایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده کنند.

سانحه دوشنبه اولین حادثه برای هواپیمای هیئت مأمور سازمان ملل متحد در این کشور بود که تحت عنوان مأموریت سازمان ملل متحد برای بازگردان ثبات به جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۱۹۹۹ راه‌اندازی شد.

بر اساس این گزارش، یکی از پرتعدادترین گروه‌های صلح‌بان سازمان ملل متحد در کنگو مستقر است.

کنگو با نام سابق زئير، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ درگير جنگهاي داخلي بوده است که به کشته شدن چهار ميليون نفر و آوارگي دهها ميليون نفر ديگر از مردم اين کشور بهويژه در مناطق شرقي آن منجر شده است.