به گزارشافکارنیوز، سایت " الجزیره العربیه " تأکید کرد این شهروند عربستانی که اخیرا آزاد شده، در سایت خود نوشته است که در منطقه " الفیصلیه " کار می کرد به اتهام " لبخند غیر شرعی " ۵ روز بازداشت شد.

هیأت امر به معروف در عربستان سعودی از قوانین خاصی پیروزی نمی کند و اعضای آن طبق نظر و دیدگاه خود فعالیت می کنند که به عقیده خود عربستانی ها اقدامات این هیأت در بیشتر موارد برخلاف تعالیم اسلام است.