به گزارش شینهوا، کشتی گرفتن در حوضچه پر از گوجه فرنگی یکی از سنت های بهاری چینی ها است.این حوضچه که ۸ متری که معمولا ۳۰ سانتی متر ارتفاع دارد همزمان با فصل برداشت گوجه فرنگی به تشک کشتی گیری مردم محلی تبدیل می شود.گاهی هم مسابقه دهنگان یک پایی به مبارزه یکدیگر می روند.


در این مراسم هر کدام از شرکت کنندگان با استفاده از اهرمی که یک سر آن در دست رقیب است، باید دیگری را از حوزچه به بیرون پرتاب کنند. در بخش دیگری از مسابقه رقبا در داخل حوزچه پر از گوجه فرنگی با یکدیگر کشتی می گیرند.