به گزارشافکارنیوز،این جوان ۳۰ ساله بعد از ظهر روز دوشنبه در شهر مدنین در جنوب تونس دست به خودسوزی زد.

روز جمعه نیز یک جوان ۲۴ ساله در منطقه " الربط " دست به این کار زده بود.

پیش از این هم چهارشنبه هفته گذشته یک مرد در اعتراض به شرایط بد اجتماعی و اقتصادی که از آن رنج می‌برد، در مقابل مقر رادیو محلی شهر قفصه اقدام به خودسوزی کرده بود.

این افراد به تقلید از محمد البوعزیزی، جوان تونسی که با خودسوزی آتش انقلاب کشورش و بهار عربی را روشن کرد، به این کار دست زده‌اند. محمد البوعزیزی آغازگر انقلاب تونس بود که منجر به سرنگونی رژیم سابق زین العابدین بن علی، دیکتاتور فراری تونس در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ شد.

خودکشی به شیوه بوعزیزی در تونس به یک پدیده رایج تبدیل شده به گونه‌ای که بعد از براندازی نظام بن علی، ۲۵۰ مورد خودکشی به ثبت رسیده است که از این میان ۸۵ مورد از آن خود سوزی بوده و ۲۶ مورد در سال جاری ثبت شده است.

تقلید از بوعزیزی در خودکشی با آتش به بیرون از تونس نیز سرایت کرده به گونهای که چنین حوادثی در رژیم صهیونیستی، مراکش، اردن، ایتالیا نیز اتفاق افتاده است؛ تمام این موارد در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی صورت گرفته.