به گزارشافکارنیوز، رضا نجفی معاون مدیر کل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پنجمین نشست کمیسیون تجارت و توسعه آنکتاد که از دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ در ژنو آغاز به کار کرد، به ریاست این کمیسیون انتخاب شد.

در این نشست که به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، گروه ۷۷ و چین، گروه کشورهای آمریکای لاتین، گروه آفریقا، گروه آسیا، اتحادیه اروپا و دیگرکشورهای عضو طی سخنانی ریاست کشورمان را بر کمیسیون تبریک گفته و اظهار اطمینان کردند ریاست ایران بر این کمیته باعثموفقیت کمیسیون خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران که ریاست گروه آسیا را بر عهده دارد، طی سخنرانی از طرف گروه آسیا در این نشست گفت: اقتصاد جهانی امروز به هم پیوسته و یکپارچه شده است، لذا برای بررسی تأثیر تجارت بر توسعه پایدار از جمله رفع فقر و ایجاد اشتغال باید ابتدا تأثیر اقتصاد جهانی را بر تجارت بررسی کنیم، بخاطر بحران مالی، اقتصاد جهانی در وضعیت خوبی به سر نمی برد و تا زمانی که بازارهای مالی جهانی اصلاح نشوند و یک مدیریت صحیح مالی و جهانی بر اقتصاد جهان حاکم نشود، نمی توان انتظار داشت تجارت بین المللیبه توسعه پایدار بیانجامد.

گروه آسیا همچنین خواستار ایجاد یک نظام تجاری بین المللی عادلانه و متوازن می باشد و معتقد است اقداماتی مانند اقدامات یکجانبه اقتصادی، مالی و تجاری بین المللی خلاف حقوق بین المللی بوده و مانع توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه می باشند و باید متوقف شوند.

کمیسیون تجارت و توسعه آنکتاد هر سال یکبار در ژنو برگزار می شود و نقش تجارت را در توسعه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه بررسی می کند.