به گزارشافکارنیوز، بیشتر زندانیان این زندان آمریکایی در کوبا از چند ماه پیش از خوردن غذا خودداری کرده بودند.
یکی از سخنگویان این زندانیان تایید کرد ۹۹ نفر از آنها تصمیم گرفتند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
آنها در اعتراض به ادامه بازداشت بدون تفهیم اتهام و نیز در اعتراض به شرایط زندان اعتصاب غذا کرده بودند.