به گزارشافکارنیوز، شبکه خبری العربیه خبر داد که نیروهای ارتش مصر مانع از رسیدن تظاهرات کنندگان طرفدار «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده به سفارت آمریکا شدند.

گروه اخوان المسلمین امروز برای تجمع در برابر سفارت آمریکا و چند کشور غربی فراخوان داده است.

نیروهای ویژه ارتش مصر برای پیشگیری از وقوع خشونت و درگیری در خیابان اصلی منتهی به سفارت آمریکا مستقر شدهاند.