به گزارشافکارنیوز، یک دستگاه خودرو وابسته به گارد ملی در مقابل مرکز امنیتی در شهر حلق الوادی منفجر شد. بر اثر این انفجار یک نیروی پلیس زخمی شد.

شهر حلق الوادی در شمال تونس واقع است. تونس در پی ترور محمد البراهمی یکی از رهبران مخالف این کشور در روز پنجشنبه شاهد اعتراضات و درگیری هایی است.