به گزارش افکارنیوز، «غالب عطیة» سخنگوی فرماندهی ادارە پلیس استان دیالی از تخلیە کامل اردوگاە اشرف و اخراج باقیماندە گروهک تروریستی منافقین خبر داد.

وی اظهار داشت: اردوگاە اشرف کە هم اکنون محل سکونت حدود ١ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است، طبق حکم دادگاە استان دیالی، هفتە آیندە و پس از پایان ماە مبارک رمضان بە طور کامل بستە خواهد شد.

سخنگوی فرماندهی ادارە پلیس استان دیالە خاطرنشان کرد: دولت عراق بە فضای بزرگ این اردوگاە برای استفادە تجاری و نظامی نیاز دارد و نمی‌تواند بیش از این بە سران منافقین برای تخلیە کامل اردوگاە زمان دهد.

۸۰ عضو سازمان تروریستی منافقین در اردوگاه اشرف به بهانه فروش دارایی ها و جمع آوری مستندات خود با موافقت دولت عراق در این اردوگاه باقی مانده بودند.