گروه بین الملل:

به گزارش خبرپرس لبنان، در شرایطی که کشورهای غربی گرم بحثخود درباره اقدام نظامی علیه سوریه هستند که گروه های تکفیری مثل جبهه النصره، با صدور فتواهای جنسی برای رفع نیازها و هوس های زودگذر خود در سوریه سرگرم شده اند.

به گزارشافکارنیوز، درحالیکه چندی پیش، ناصر العمر، فتوای جهاد نکاح با محارم را در غیاب وجودغیر محارم صادر کرد که اکنون منابع موثق به " خبر پرس " از تایید حکم تکفیری جهاد لواط و جهاد نکاح با نفس خبر می دهند.

طبق تایید منابع موثق، این نوع فتواها هم اکنون در سطح وسیعی بین گروه های معارض سوری در حال اجراست و باید هشدار داد؛ چرا که در آینده ای بسیار نزدیک زنانی را خواهیم دید که بچه های برادران و محارم خود را حمل می کنند.