به گزا رش افکارنیوز :ثمر بداوي گفته است در دادگاهي در شهر مکه عليه وزارت امور شهرداريهاي سعودي به علت ممانعت از شرکت زنان در انتخابات شهرداريها شکايت کرده است.

این زن عربستانی همچنین در شکایت خود به دادگاه، خواسته است تا زمان صدور رای درباره این پرونده، هرگونه اقدام مقدماتی برای انتخابات شهرداری‌‌ها معلق شود.

بداوی تاکید کرده است مهمترین درخواست زنان عربستان، لغو بخشنامه وزارت امور شهرداری‌ها مبنی بر ممنوعیت شرکت زنان در انتخابات و نامزد شدن در رقابت­های انتخاباتی شوراهای شهری است.

هفته گذشته نیز شماری از زنان عربستانی با برگزاری تظاهرات به قانون منع شرکت زنان این کشور در انتخابات و محرومیت زنان از حق رای دادن، اعتراض کردند.

زنان معترض عربستانی همچنین در یکی از حوزه‌های رای‌گیری در شهر جده تجمع کردند، اما اندکی بعد از سوی سرپرست این حوزه وادار به ترک محل شدند.