به گزارشافکارنیوز،جان کری، وزیر خارجه آمریکا هشدار داد وضع تحریمهای جدید میتواند توانایی توافق با این کشور را تخریب کرده و گفتوگویی که دستیابی به آن سی سال به طول انجامیده است را به شکست بکشاند.