به گزارش افکارنیوز، یک مقام پلیس پاکستان گفت: مشرف در حال عزیمت به دادگاه دچار عارضه قلبی شده و راهی بیمارستان شد.

پرویز مشرف ۷۰ ساله به بیمارستان کاردیولوژی ارتش منتقل شد.

مشرف که با اتهام خیانت در دوران زمامداریاش روبهرو ست روز چهارشنبه، در دادگاه حاضر نشد.