استفاده رایگان مردم ژاپن از مترو و اتوبوس به شرط پوشیدن لباس سنتی این کشور